Copyright

Juridische informatie - Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van de website Aux Berges de la Bel is onderhevig aan de algemene voorwaarden die hieronder worden beschreven. Door deze website te betreden, verklaart u kennisgenomen te hebben van deze algemene gebruiksvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Kwaliteit van de informatie en de dienstverlening, beperking van de aansprakelijkheid

Aux Berges de la Bel besteedt de grootste zorg aan de creatie van deze site. De juistheid van de informatie die op de website is terug te vinden, kan echter niet worden gegarandeerd. De gebruiker weet dat de aangeboden informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Aux Berges de la Bel wijst iedere verantwoordelijkheid af in verband met de inhoud van de website of het gebruik dat ervan kan worden afgeleid.

De hyperlinks op de site die de gebruikers naar andere internetsites verwijzen, leggen geen verantwoordelijkheid bij Aux Berges de la Bel wat de inhoud van die sites betreft. De risico's die zijn verbonden aan het gebruik van deze sites, rusten volledig bij de gebruiker. De gebruiker moet zich aanpassen aan de gebruikersvoorwaarden van die respectieve websites.

Bovendien kan Aux Berges de la Bel niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de adressen van websites of de domeinnamen die op deze website voorkomen.

Ondanks de inspanningen die worden geleverd om iedere onderbreking te wijten aan technische problemen zoveel mogelijk te vermijden, wijst Aux Berges de la Bel iedere verantwoordelijkheid af voor dienstonderbrekingen of andere technische problemen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere bestanddelen van de site zijn door het auteursrecht beschermd of, ingeval het om gegevensbanken gaat, door een specifiek recht. Al deze bestanddelen zijn eigendom van Aux Berges de la Bel of, in voorkomend geval, van een derde bij wie Aux Berges de la Bel de nodige vergunningen heeft verkregen.

Tenzij anders is vermeld, mag de informatie in de vorm van tekst of cijfermateriaal gratis worden aangewend voor privé- of strikt niet-commercieel gebruik, doch met vermelding van de bron. Iedere reproductie van deze informatie voor commerciële of publicitaire doeleinden daarentegen, alsook iedere vorm van gebruik of reproductie van de andere bestanddelen van de site, zoals de grafische lijn, de afbeeldingen, de geluiden of de informaticatoepassingen, is ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming. Iedere aanvraag daaromtrent dient aan Aux Berges de la Bel te worden gericht (info@auxbergesdelabel.be).

Aanmaak van hyperlinks naar de site

Aux Berges de la Bel staat toe dat zonder voorafgaande aanvraag surface links worden aangemaakt (surface linking) die naar de startpagina van de website verwijzen Voor het gebruik van enigerlei technieken die erop gericht zijn de hele of een gedeelte van de portaalsite in een internetsite op te nemen, terwijl de juiste oorsprong van de informatie, ook al was het maar gedeeltelijk, wordt verhuld, of die tot verwarring kunnen leiden omtrent de oorsprong van de informatie, zoals framing of in-lining, is de schriftelijke toestemming van Aux Berges de la Bel vereist. Iedere aanvraag daaromtrent dient aan Aux Berges de la Bel te worden gericht (info@auxbergesdelabel.be).

Overdracht van informatie

Geef geen illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, ergerlijke, provocerende, pornografische of godslasterlijke informatie door, of eender welke andere informatie die kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid overeenkomstig de wetgeving van het grondgebied waaronder de website valt.